Provozní řád Ski areálu PANORAMA

 

Pokyny k přepravě na vleku

  • jízda na jednom unašeči je povolena max JEDNOMU lyžaři

  • z bezpečnostních důvodů není dovolena přeprava dětí pomocí druhé osoby: v náručí, na zádech, v podpaží

  • během jízdy na vleku není povoleno křižovat trasu lyžařského vleku

  • nastupovat nebo vystupovat z trasy lyžařského vleku je možné pouze v nástupní a výstupní stanici

  • při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku

  • na přepravních zařízeních je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

    Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

  • osoby využívající sjezdové tratě jsou povinny řídit se Bílým kodexem

Povinnosti účastníků přepravy

  • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat

  • při použití dětské jízdenky osobou starší 12 let bude jízdenka bez náhrady odebrána

  • před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím turniketem

  • dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních v okolním prostoru

  • ohlásit každý úraz pracovníkům areálu nebo Horské službě

Organizovaná výuka lyžování

  • pedagog pro výuku zvolí sjezdovou trať s přiměřeným stupněm obtížnosti

  • organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdových tratích

  • veškerá organizovaná výuka musí být z bezpečnostních důvodů předem nahlášena na pokladně Ski areálu 

Náhrada jízdného se poskytuje

  • v případě poškození jízdenky, které nebylo zaviněno cestujícím

  • v případě technické poruchy přepravních zařízení trvající déle než 1 hodinu, a to ve formě nové jízdenky, která odpovídá času výluky

Na sjezdových tratích je zakázáno

  • sáňkování, jízda na bobech, pytlích, talířích a podobných předmětech

    Pěším turistům je pohyb na sjezdových tratích zakázán.

Návštěvníci Ski areálu Panorama jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem.